కాకర సాగు విధానం ( kakara sagu vidhanam )

నేల తయారి కాకరకాయ పంటకు ఎర్ర నేలలు, నల్లరేగడి నేలలు, నీరు ఇంకే నేలలు అనువైనవి. నేల యొక్క PH విలువ 5.5 – 6.4 ఉన్న నేలను ఎంచుకోవాలి. విత్తనం వెయ్యడానికి ముందు నేలను 2-3 సార్లు మట్టి వదులు