పత్తి రైతుల జీవన విధానం (Lifestyle of Telugu cotton farmers)

మన తెలుగు రాష్టాలలో పత్తి పంటను వెయ్యడం ఒక్క పెద్ద జూదం లాంటిది. రైతులు ఎక్కువవగా పండించే పంటలలో పత్తిది మొదటి స్థానం అని చెప్పొచు.  వర్షపాతం తక్కువగా ఉన్నాకూడా పెట్టిన పెట్టుబడి అయిన వస్తుంది అనే ఆలోచన విధానం రైతులు