సన్న వరి రకాలు

సన్నారకం వడ్ల గురించి పూర్తి వివరాలు, పంట దిగుబడి మరియు గుణాలు తెలియపరచానైంది. BPT సన్నాలు JGL సన్నాలు WGL సన్నాలు RNR సన్నాలు KNM సన్నాలు KPS సన్నాలు MTU సన్నాలు

వరి సాగు విధానం – Rice Cultivation Process in Telugu

ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఆహార అవసరాలను తీర్చడం లో మొదటి స్థానం లో ఉన్న వరి పంటని  పండిచడం లో మన రైతులు సంప్రదాయ పద్ధతులను విడిచి చాల మంది రైతులు తమ తోటి రైతుల సలహాలు మరియు సూచనల మేరకు మోతాదుకు